ทันตแพทย์

ทพญ. กิตติมา ประภัสร์รังษี
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียมโดยความร่วมมือระหว่าง University of Bern ,Switzerland และ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. ปิยวรรณ ด้วงดารา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทยและสมาคมรากเทียมประเทศเยอรมัน
 • ประกาศนียบัตรโครงการศึกษาต่อเนื่อง การผ่าตัดรากเทียม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ. ยศธร ชวนเกริกกุล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน Yonsei international mini-residency for advanced orthodontics โดยมหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลีใต้
 • วุฒิบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ. สุภัสสรา นิละนนท์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม วิชาเอกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
 • ประกาศนียบัตรการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
 • ประกาศนียบัตรโครงการศึกษาต่อเนื่องการผ่าตัดรากเทียม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรโครงการศึกษาต่อเนื่องการรักษาทางทันตกรรม มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ทพ. ณัฐพันธุ์ ธนกิจจำรูญ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
ทพญ. วิชญาพรรณ อังคสุวรรณ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กำลังศึกษาต่อประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. ปิยพัชร์ จิระเวศยารักษ์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านทันตกรรมบูรณะฟันและตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย